OPTIMA s.c.
ul. Książąt Opolskich 48-50
45-006 Opole
tel.: 77 44 12 226
faks: 77 44 12 484
e-mail:
Statystyka odwiedzin:
284939 | 460 | 13

Rozwój kompetencji uczniów w Osjakowie

kolor_POKL_optima_Unia_efs.jpeg
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przy udziale budżetu państwa, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1. Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Projekt jest skierowany do uczennic i uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum w Osjakowie, którzy objęci zostaną dodatkowymi zajęciami z j.angielskiego

Dodatkowo innowacyjne zajęcia edukacyjne w postaci warsztatów muzycznych łączących rozwijanie aktywności artystycznej z doskonaleniem języka angielskiego zapewnią wyższą skuteczność i trwałość edukacji języka angielskiego angażując emocjonalnie, dając poczucie uczestnictwa w innej kulturze. Elementami tej formy będą konkursy, przeglądy oraz warsztaty kulturowe z autentycznymi zespołami muzycznymi z Wielkiej Brytanii.

W czasie trwania projektu wszyscy uczniowie będą uczestniczyć 2 krotnie w warsztatach kultury anglosaskiej.

Określona grupa uczennic zostanie objęte dodatkowymi zajęciami ICT.